ÖSF:s Stadgar

§ 1. Namn och säte

Stadgar för Österlens stödförening för flyktingar (reviderad 28 april 2016)

Föreningens namn är Österlens stödförening för flyktingar och har sitt säte i Borrby, Simrishamns Kommun, med medlemmar i hela landet.

§ 2. Föreningens ändåmål och inriktning

Österlens stödförening för flyktingar är en svensk ideell organisation som arbetar för att stödja flyktingar (asylsökande och kommunplacerade), som anlänt till Österlen, eller som har annan anknytning till medlemmarna i föreningen. Föreninges huvudsyfte är att arbeta för att motverka främlingsfientlighet och att främja integrering och möten mellan olika kulturer Föreningens syfte är att också att stödja flyktingar socialt, materiellt, juridiskt och emotionellt. ÖSF vill sprida kunskap om flyktingars situation i Sverige och i världen, dels genom att arrangera möten mellan flyktingar och andra, dels genom olika former av media. Syftet är också att arrangera olika kulturella evenemang som bidrar till ökad förståelse mellan olika grupper.

Österlens stödförening för flyktingar är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Vårt arbete utgår från att alla människor ska ha de lika rättigheter och möjligheter så som det står formulerat i internationella mänskliga rättighetsdokument.

Föreningen leds av en styrelse som väljs av årsmötet.

Verksamheten finansieras av insamlade medel, gåvor, försäljning, evenemang och bidrag från stiftelser, fonder och allmänna medel.

§ 3 Medlemskap

3:1 Medlemskap är öppet för alla som vill arbeta i föreningens anda och som betalar den av årsmötet fastlagda årsavgiften.

3:2 Medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på allmänna medlemsmöten.

3:3 Medlemskap kan bara tecknas för hela verksamhetsår. Erlagd årsavgift avser medlemskap för innevarande verksamhetsår om inte annat uppgivits.

3:4 Medlem kan uteslutas om denne agerar på ett sätt som skadar föreningen. Styrelse äger rätt att suspendera medlem i väntan på medlemsmöte. Medlemsmöte beslutar om eventuell uteslutning. Berörd medlem har alla medlemsrättigheter under detta möte.

§ 4 Medlemsmöten

1

4:1 Allmänna medlemsmöten är föreningens högsta beslutande instans. Medlem har rätt att ställa förslag inför och under dessa möten.

4:2 Utöver ordinarie årsmöte, hålls medlemsmöte när styrelsen så anser.

4:3 Då minst en fjärdedel av medlemmarna så skriftligen begär, skall styrelsen inom två veckor kalla till allmänt medlemsmöte. På sådant möte skall endast de frågor behandlas som framgår av den skriftliga begäran.

4:4 Kallelse till medlemsmöte och årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst en månad innan mötet. Undantag för kortare kallelsetid kan göras för möten enligt 4:3, i samverkan med dem som överlämnar den skriftliga begäran.

4:5 Beslut fattas i en strävan mot konsensus. Vid behov fattas beslut med enkel majoritet, d.v.s. stöds av minst hälften av närvarande medlemmar. Undantag för frågor i § 8 och § 9.

§ 5 Årsmöte

5:1 Ordinarie årsmöte hålls senast tre månader efter räkenskapsperiodens utgång. Medlem som vill få en fråga behandlad av årsmötet skall skriva en motion som skall vara styrelsen tillhanda två veckor innan mötet. Samtliga motioner och eventuellt styrelsens kommentarer tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport skall finnas tillgängliga en vecka innan mötet. Påminnelse om detta skall finnas i kallelsen. Nomineringar av kandidater till valbara uppdrag är fri tills beslut fattas att gå till omröstning.

5:2 Rösträtt på ordinarie årsmöte som behandlar närmast föregående verksamhetsår har den som varit medlem under detta år.

§ 6 Styrelsen

6:1 Den av årsmötet utsedda styrelsen har till uppgift att leda föreningens arbete i enlighet med stadgarna, samt beslut som fattats på allmänna medlemsmöten.

6:2 Styrelsen består av det antal ledamöter och suppleanter som årsmötet beslutar. Föreningsordförande som valts på årsmöte är också styrelsens ordförande. Inom sig utser styrelsen kassör och sekreterare. Övriga uppdrag efter behov.

6:3 Styrelsen utser föreningens firmatecknare.

6:4 Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter och suppleanter kallats, och minst hälften av styrelsens numerär är närvarande. Suppleanter deltar fullt ut i styrelsens arbete men har endast rösträtt när denne ersätter frånvarande ledamot. Vid lika röstetal är

2

ordförandens röst utslagsgivande. Beslut fattas i en strävan mot konsensus. Vid behov fattas beslut med enkel majoritet.

6:5 Styrelsen skall handha räkenskaperna på ett korrekt och lättöverskådligt sätt. Alla styrelsemöten skall protokollföras och protokollen skall vara tillgängliga för medlem som så önskar.

6:6 Styrelsen kan upprätta och avskaffa arbetsgrupper på geografiska eller andra grunder. Styrelsen fastställer sådana gruppers befogenheter och inriktning i samverkan med berörda medlemmar. Arbetsgruppers befogenheter regleras i särskilda policydokument som upprättas av styrelsen i samverkan med arbetsgrupperna.

§ 7 Verksamhetsperiod

7:1 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 8 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan bara ske genom att motion skrivs till årsmöte och där stöds av minst två tredjedelar av rösterna.

§ 9 Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen krävs två tredjedels majoritet av rösterna på två på varandra följande allmänna medlemsmöten. Eventuella tillgångar skall då överlåtas till annan förening som verkar i enlighet med § 2, och detta beslutas med enkel majoritet.

Dessa stadgar antogs på Österlens stödförening för flyktingars årsmöte den 2016-04-28

3